Κβιατόνι Ζαποτέκ : Μάθετε την ιθαγενή προφορά στα Κβιατόνι Ζαποτέκ (από laa εώς roꞌ na)

Γλώσσα: Κβιατόνι Ζαποτέκ [diidx zah] Πίσω στα Κβιατόνι Ζαποτέκ