Γλώσσα:

Κβιατόνι Ζαποτέκ

[diidx zah]

Πίσω στα Κβιατόνι Ζαποτέκ

47 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.