Γλώσσα: Κβιατόνι Ζαποτέκ [diidx zah]

Πίσω στα Κβιατόνι Ζαποτέκ

48 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.