Γλώσσα: Κβιατόνι Ζαποτέκ [diidx zah]

Πίσω στα Κβιατόνι Ζαποτέκ

47 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.