Κβιατόνι Ζαποτέκ λέξεις με αναμενόμενες εκφωνήσεις

Γλώσσα: Κβιατόνι Ζαποτέκ [diidx zah] Πίσω στα Κβιατόνι Ζαποτέκ

45 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση. Πίσω στα Κβιατόνι Ζαποτέκ [diidx zah]