Γλώσσα: Ζουάνγκ [Cuengh]

Πίσω στα Ζουάνγκ

 • raemx εκφώνηση raemx
 • cup εκφώνηση cup
 • BAE εκφώνηση BAE
 • mwngz εκφώνηση mwngz
 • Cuengh εκφώνηση Cuengh
 • coek εκφώνηση coek
 • ae εκφώνηση ae
 • de εκφώνηση de
 • Daeng εκφώνηση Daeng
 • cuen εκφώνηση cuen
 • hwnz εκφώνηση hwnz
 • hau εκφώνηση hau
 • congh εκφώνηση congh
 • nou εκφώνηση nou
 • byanouq εκφώνηση byanouq
 • cwz εκφώνηση cwz
 • Fuj εκφώνηση Fuj
 • maed εκφώνηση maed
 • nyungz εκφώνηση nyungz
 • AI εκφώνηση AI
 • gang εκφώνηση gang
 • dox εκφώνηση dox
 • cib εκφώνηση cib
 • daiz εκφώνηση daiz
 • mbaw εκφώνηση mbaw
 • Bouxcuengh εκφώνηση Bouxcuengh
 • caemz εκφώνηση caemz
 • bak εκφώνηση bak
 • ciet εκφώνηση ciet
 • baengz εκφώνηση baengz
 • baeu εκφώνηση baeu
 • neq εκφώνηση neq
 • daengz εκφώνηση daengz
 • linx εκφώνηση linx
 • dot εκφώνηση dot
 • baet εκφώνηση baet
 • benj εκφώνηση benj
 • baihgvaz εκφώνηση baihgvaz
 • rap εκφώνηση rap
 • haemhndaep εκφώνηση haemhndaep
 • na εκφώνηση na
 • bya εκφώνηση bya
 • doeng εκφώνηση doeng
 • huj εκφώνηση huj
 • baihswix εκφώνηση baihswix
 • caetnyued εκφώνηση caetnyued
 • baek εκφώνηση baek
 • gai εκφώνηση gai
 • heuh εκφώνηση heuh
 • raiz εκφώνηση raiz
 • moq εκφώνηση moq
 • vuen εκφώνηση vuen
 • laeu εκφώνηση laeu
 • coenz εκφώνηση coenz
 • daw εκφώνηση daw
 • bei εκφώνηση bei
 • gik εκφώνηση gik
 • duhhenj εκφώνηση duhhenj
 • Aek εκφώνηση Aek
 • roeg εκφώνηση roeg
 • Dieb εκφώνηση Dieb
 • cib'itnyued εκφώνηση cib'itnyued
 • ngoenzlwenz εκφώνηση ngoenzlwenz
 • dawgaeq εκφώνηση dawgaeq
 • rox εκφώνηση rox
 • canghfaex εκφώνηση canghfaex
 • Reih εκφώνηση Reih
 • byawz εκφώνηση byawz
 • byaij εκφώνηση byaij
 • duz εκφώνηση duz
 • danq εκφώνηση danq
 • ciengq εκφώνηση ciengq
 • ndaejnyi εκφώνηση ndaejnyi
 • bya'ndoek εκφώνηση bya'ndoek
 • cieng εκφώνηση cieng
 • gwn εκφώνηση gwn
 • dinz εκφώνηση dinz
 • baihlaeng εκφώνηση baihlaeng
 • gvaq εκφώνηση gvaq
 • bit εκφώνηση bit
 • aen εκφώνηση aen
 • baihlaj εκφώνηση baihlaj
 • daek εκφώνηση daek
 • gyanghwnz εκφώνηση gyanghwnz
 • daeuj εκφώνηση daeuj
 • roq εκφώνηση roq
 • cawx εκφώνηση cawx
 • daengq εκφώνηση daengq
 • ciq εκφώνηση ciq
 • ngoenzbonzgonq εκφώνηση ngoenzbonzgonq