Γλώσσα: Ζουάνγκ [Cuengh]

Πίσω στα Ζουάνγκ

 • bakgamj εκφώνηση bakgamj
 • nerx mu εκφώνηση nerx mu
 • daengloengz εκφώνηση daengloengz
 • mbaetroengz εκφώνηση mbaetroengz
 • yaekfiz εκφώνηση yaekfiz
 • fouz εκφώνηση fouz
 • ndak εκφώνηση ndak
 • rwed εκφώνηση rwed
 • saejndw εκφώνηση saejndw
 • lik εκφώνηση lik
 • mab εκφώνηση mab
 • beuzgeng εκφώνηση beuzgeng
 • cungqdinj εκφώνηση cungqdinj
 • mourangx εκφώνηση mourangx
 • gyoeg εκφώνηση gyoeg
 • nengzgengz εκφώνηση nengzgengz
 • swenj εκφώνηση swenj
 • bing εκφώνηση bing
 • lwggyoij εκφώνηση lwggyoij
 • dvaz εκφώνηση dvaz
 • faenj εκφώνηση faenj
 • faz εκφώνηση faz
 • ndoengj εκφώνηση ndoengj
 • gvi εκφώνηση gvi
 • ngveihdieng εκφώνηση ngveihdieng
 • sik εκφώνηση sik
 • muengx εκφώνηση muengx
 • nag εκφώνηση nag
 • cwzhah εκφώνηση cwzhah
 • ae'ngab εκφώνηση ae'ngab
 • ngumj εκφώνηση ngumj
 • bawx εκφώνηση bawx
 • Ranz εκφώνηση Ranz
 • lwgndo εκφώνηση lwgndo
 • oij εκφώνηση oij
 • lai εκφώνηση lai
 • baenzranz εκφώνηση baenzranz
 • doenghyiengh εκφώνηση doenghyiengh
 • moH εκφώνηση moH
 • lwgbieng εκφώνηση lwgbieng
 • Namhnding(南宁) εκφώνηση Namhnding(南宁)
 • bangcoh εκφώνηση bangcoh
 • singz εκφώνηση singz
 • mak εκφώνηση mak
 • umq εκφώνηση umq
 • cig εκφώνηση cig
 • mbaenjbiengx εκφώνηση mbaenjbiengx
 • bakcongh εκφώνηση bakcongh
 • haeux εκφώνηση haeux
 • hamz εκφώνηση hamz
 • nyauhrug εκφώνηση nyauhrug
 • loegnyued εκφώνηση loegnyued
 • ndaemhah εκφώνηση ndaemhah
 • congzfeiz εκφώνηση congzfeiz
 • giuz εκφώνηση giuz
 • ndwenngeih εκφώνηση ndwenngeih
 • boegbiuz εκφώνηση boegbiuz
 • rengz εκφώνηση rengz
 • ranzroh εκφώνηση ranzroh
 • ndai εκφώνηση ndai
 • heujnaj εκφώνηση heujnaj
 • lwgndiq εκφώνηση lwgndiq
 • ndaenj εκφώνηση ndaenj
 • roengzhun εκφώνηση roengzhun
 • byavanx εκφώνηση byavanx
 • rub εκφώνηση rub
 • dangh εκφώνηση dangh
 • oengq εκφώνηση oengq
 • baihgwnz εκφώνηση baihgwnz
 • gyoengq εκφώνηση gyoengq
 • 杜甫 εκφώνηση 杜甫
 • lwgmaenz εκφώνηση lwgmaenz
 • beuz εκφώνηση beuz
 • baenq εκφώνηση baenq
 • ronghndwen εκφώνηση ronghndwen
 • ok εκφώνηση ok
 • dwegdin εκφώνηση dwegdin
 • fangz εκφώνηση fangz
 • gaenxmaenh εκφώνηση gaenxmaenh
 • adgyad εκφώνηση adgyad
 • get εκφώνηση get
 • daeb εκφώνηση daeb
 • naeuz εκφώνηση naeuz
 • daej εκφώνηση daej
 • ndaeksoebsoeb εκφώνηση ndaeksoebsoeb
 • maenzfaex εκφώνηση maenzfaex
 • ciuqnaj εκφώνηση ciuqnaj
 • Liuxzouq εκφώνηση Liuxzouq
 • dohceng εκφώνηση dohceng
 • haq εκφώνηση haq