Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

 • Καταγράψτε την προφορά για tatawaw tatawaw
 • Καταγράψτε την προφορά για pahkwêsikan pahkwêsikan
 • Καταγράψτε την προφορά για Mosakahiken Mosakahiken
 • Καταγράψτε την προφορά για tawayihk tawayihk [Hockey, centre]
 • Καταγράψτε την προφορά για piskwapoyow piskwapoyow [Hockey, breakaway]
 • Καταγράψτε την προφορά για pihkwapoyow pihkwapoyow [Hockey, breakaway]
 • Καταγράψτε την προφορά για pakamiskatowak pakamiskatowak [Hockey, bodycheck]
 • Καταγράψτε την προφορά για e-isi-wepahamakehk e-isi-wepahamakehk
 • Καταγράψτε την προφορά για e-isi-wepitahamawat e-isi-wepitahamawat
 • Καταγράψτε την προφορά για e-soskwatahikehk e-soskwatahikehk
 • Καταγράψτε την προφορά για soniskwatahikewin soniskwatahikewin [Hockey]
 • Καταγράψτε την προφορά για micihciy aniskekan e-ohci-kitahaskwet micihciy aniskekan e-ohci-kitahaskwet
 • Καταγράψτε την προφορά για sohki-pakamiwepahwew sohki-pakamiwepahwew
 • Καταγράψτε την προφορά για e-nohtepayihocik e-nohtepayihocik
 • Καταγράψτε την προφορά για ocipitewak ocipitewak [Hockey, pull the goalie]
 • Καταγράψτε την προφορά για ka-kaskicesisit ka-kaskicesisit
 • Καταγράψτε την προφορά για papamiwepahikanis papamiwepahikanis [Hockey, Puck]
 • Καταγράψτε την προφορά για mecawakanis mecawakanis [Hockey phrase, Puck]
 • Καταγράψτε την προφορά για atihkwasiniy atihkwasiniy [Hockey]
 • Καταγράψτε την προφορά για misihowinihk ohci e-peyakwapoyot misihowinihk ohci e-peyakwapoyot
 • Καταγράψτε την προφορά για misihowin ohci e-miyiht ta-peyakwapoyot misihowin ohci e-miyiht ta-peyakwapoyot
 • Καταγράψτε την προφορά για kipahocowikamikos kipahocowikamikos [Hockey]
 • Καταγράψτε την προφορά για misihowin misihowin [Hockey, penalty]
 • Καταγράψτε την προφορά για misihow misihow [Hockey, penalty]
 • Καταγράψτε την προφορά για kipahwaw kipahwaw [Hockey, penalty]
 • Καταγράψτε την προφορά για akami-tipahikanihk akami-tipahikanihk
 • Καταγράψτε την προφορά για e-osami-nikanapoyot e-osami-nikanapoyot
 • Καταγράψτε την προφορά για tawisihkwahk tawisihkwahk
 • Καταγράψτε την προφορά για tawi-tipahikanihk tawi-tipahikanihk
 • Καταγράψτε την προφορά για misakame-wepahwew akami-tipahikan misakame-wepahwew akami-tipahikan
 • Καταγράψτε την προφορά για pihtokwahew pihtokwahew
 • Καταγράψτε την προφορά για osihew osihew
 • Καταγράψτε την προφορά για kociw kociw
 • Καταγράψτε την προφορά για nistwaw pihtokwewepahwew nistwaw pihtokwewepahwew
 • Καταγράψτε την προφορά για nistwaw pihtokwahew nistwaw pihtokwahew
 • Καταγράψτε την προφορά για nisto c-pihtokwahat nisto c-pihtokwahat
 • Καταγράψτε την προφορά για onikanohtew onikanohtew
 • Καταγράψτε την προφορά για onikanapoyow onikanapoyow
 • Καταγράψτε την προφορά για e-maskamat e-maskamat
 • Καταγράψτε την προφορά για kakwe-maskacihew kakwe-maskacihew
 • Καταγράψτε την προφορά για napakiwanis napakiwanis [Hockey phrase, Puck]
 • Καταγράψτε την προφορά για okanawikapawiwak okanawikapawiwak
 • Καταγράψτε την προφορά για otaskanahk ka-metawecik otaskanahk ka-metawecik
 • Καταγράψτε την προφορά για otahk ka-metawecik otahk ka-metawecik
 • Καταγράψτε την προφορά για naway ka-metawecik naway ka-metawecik
 • Καταγράψτε την προφορά για otawi-metawew otawi-metawew
 • Καταγράψτε την προφορά για tawayihk ka-metawet tawayihk ka-metawet
 • Καταγράψτε την προφορά για peyakwapoyow peyakwapoyow [Hockey phrase]