Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

 • Καταγράψτε την προφορά για къыпхуищӏ дзыхьыр къыпхуищӏ дзыхьыр
 • Καταγράψτε την προφορά για къэбэрдеибзэ къэбэрдеибзэ
 • Καταγράψτε την προφορά για хэхауэ хэхауэ
 • Καταγράψτε την προφορά για хъуэпскӏын хъуэпскӏын
 • Καταγράψτε την προφορά για зэрыхь зэрыхь
 • Καταγράψτε την προφορά για хуэшэчын хуэшэчын
 • Καταγράψτε την προφορά για пкърыхуэн пкърыхуэн
 • Καταγράψτε την προφορά για пкърыупщӏыхьын щӏадзащ пкърыупщӏыхьын щӏадзащ
 • Καταγράψτε την προφορά για пкърыупщӏыхьын пкърыупщӏыхьын
 • Καταγράψτε την προφορά για пкъырыпкъынэ пкъырыпкъынэ
 • Καταγράψτε την προφορά για "сэ" жызыӏэ "сэ" жызыӏэ
 • Καταγράψτε την προφορά για гуэдзыпкъэ гуэдзыпкъэ
 • Καταγράψτε την προφορά για дапхъэ зэтет дапхъэ зэтет
 • Καταγράψτε την προφορά για сыадыгэщ сыадыгэщ
 • Καταγράψτε την προφορά για сыкъуаншэщ сыкъуаншэщ
 • Καταγράψτε την προφορά για Нарткъалэ сыдэсщ Нарткъалэ сыдэсщ
 • Καταγράψτε την προφορά για бэнакӀуэм сахэтщ бэнакӀуэм сахэтщ
 • Καταγράψτε την προφορά για кином сокӏуэ кином сокӏуэ
 • Καταγράψτε την προφορά για апхуэдэу укъысхущытыну къэзлэжькъым апхуэдэу укъысхущытыну къэзлэжькъым
 • Καταγράψτε την προφορά για апхуэдэу укъысхущытыну къэзлэжьакъым апхуэдэу укъысхущытыну къэзлэжьакъым
 • Καταγράψτε την προφορά για зыри зэзгъэцӏыхукъым зыри зэзгъэцӏыхукъым
 • Καταγράψτε την προφορά για ӏейуэ сыпхуозэш ӏейуэ сыпхуозэш
 • Καταγράψτε την προφορά για пхузогъэгъу пхузогъэгъу
 • Καταγράψτε την προφορά για сынопсалъэкъым сынопсалъэкъым
 • Καταγράψτε την προφορά για сымис сымис
 • Καταγράψτε την προφορά για зызотхьэщӏ зызотхьэщӏ
 • Καταγράψτε την προφορά για адыгэбзэ зызогъащӏэ адыгэбзэ зызогъащӏэ
 • Καταγράψτε την προφορά για ябгъэ ябгъэ
 • Καταγράψτε την προφορά για ябжыр ябжыр
 • Καταγράψτε την προφορά για ябж ябж
 • Καταγράψτε την προφορά για ягуар ягъавэ ягуар ягъавэ
 • Καταγράψτε την προφορά για ямыдэ ямыдэ
 • Καταγράψτε την προφορά για ямыдэу щытын ямыдэу щытын
 • Καταγράψτε την προφορά για сыт псом япэр? сыт псом япэр?
 • Καταγράψτε την προφορά για еужьэрэкӏ еужьэрэкӏ
 • Καταγράψτε την προφορά για щэ ныкъуэ щэ ныкъуэ
 • Καταγράψτε την προφορά για Яша Яша [имя, dict_uk]
 • Καταγράψτε την προφορά για яшэ яшэ
 • Καταγράψτε την προφορά για зыкӏуэцӏашыхь зыкӏуэцӏашыхь
 • Καταγράψτε την προφορά για зыкӏуэцӏалъхьэ зыкӏуэцӏалъхьэ
 • Καταγράψτε την προφορά για хьэпшыпылъэ хьэпшыпылъэ
 • Καταγράψτε την προφορά για ящӏ ящӏ
 • Καταγράψτε την προφορά για ӏэ лалэ ӏэ лалэ
 • Καταγράψτε την προφορά για телъэтыпӏэ телъэтыпӏэ
 • Καταγράψτε την προφορά για телъэтын телъэтын
 • Καταγράψτε την προφορά για жэщым яшхын жэщым яшхын
 • Καταγράψτε την προφορά για ахэр игъэшхэн хуейт ахэр игъэшхэн хуейт
 • Καταγράψτε την προφορά για ахэм шыр къыраш ахэм шыр къыраш
 • Καταγράψτε την προφορά για псыӏэрышэ псыӏэрышэ
 • Καταγράψτε την προφορά για ар дауэ? ар дауэ?