Κατηγορία:

past participle

Εγγραφείτε στις προφορές στα past participle