Κατηγορία:

vardai: asmenvardis f.: vardas: baltų

Εγγραφείτε στις προφορές στα vardai: asmenvardis f.: vardas: baltų