Κατηγορία:

Ama-mi

Εγγραφείτε στις προφορές στα Ama-mi

 • nga εκφώνηση nga [ilo]
 • kuma εκφώνηση kuma [ilo]
 • langit εκφώνηση langit [ilo]
 • pakawanennakami εκφώνηση pakawanennakami [ilo]
 • Sadi εκφώνηση Sadi [ilo]
 • kasta εκφώνηση kasta [sv]
 • Umay εκφώνηση Umay [ilo]
 • pagariam εκφώνηση pagariam [ilo]
 • Madaydayaw εκφώνηση Madaydayaw [ilo]
 • iyeg εκφώνηση iyeg [ilo]
 • pagayatam εκφώνηση pagayatam [ilo]
 • Amami εκφώνηση Amami [ilo]
 • panamakawanmi εκφώνηση panamakawanmi [ilo]
 • ditoy εκφώνηση ditoy [ilo]
 • taraonmi εκφώνηση taraonmi [ilo]
 • inaldaw εκφώνηση inaldaw [ilo]
 • dinakam εκφώνηση dinakam [ilo]
 • Naganmo εκφώνηση Naganmo [ilo]
 • kadakam εκφώνηση kadakam [ilo]
 • addaka εκφώνηση addaka [ilo]
 • iti εκφώνηση iti [ilo]
 • dakes εκφώνηση dakes [ilo]
 • pannakasulisog εκφώνηση pannakasulisog [ilo]
 • Maaramid εκφώνηση Maaramid [ilo]
 • ut-utangmi εκφώνηση ut-utangmi [ilo]
 • isalakannakami εκφώνηση isalakannakami [ilo]
 • kadagiti εκφώνηση kadagiti [ilo]
 • nakautang εκφώνηση nakautang [ilo]
 • Itedmo εκφώνηση Itedmo [ilo]
 • kadakami εκφώνηση kadakami [ilo]