Κατηγορία:

Mormon

Εγγραφείτε στις προφορές στα Mormon

 • Mantua εκφώνηση Mantua [it]
 • Lehi εκφώνηση Lehi [en]
 • Adam-ondi-Ahman εκφώνηση Adam-ondi-Ahman [en]
 • Moroni εκφώνηση Moroni [it]
 • Liahona εκφώνηση Liahona [pt]
 • Nephite εκφώνηση Nephite [en]
 • Coriantumr εκφώνηση Coriantumr [en]
 • Zarahemla εκφώνηση Zarahemla [en]
 • Lamanite εκφώνηση Lamanite [en]
 • Helaman εκφώνηση Helaman [en]
 • Anti-Nephi-Lehi εκφώνηση Anti-Nephi-Lehi [en]
 • Helorum εκφώνηση Helorum [en]
 • Seantum εκφώνηση Seantum [en]
 • Seezoram εκφώνηση Seezoram [en]
 • Abinadi εκφώνηση Abinadi [en]
 • Kolob εκφώνηση Kolob [en]
 • Amaleki εκφώνηση Amaleki [en]