• تیغ εκφώνηση تیغ [ku]
 • two-handed sword εκφώνηση two-handed sword [en]
 • cross-guard εκφώνηση cross-guard [en]
 • Galatine εκφώνηση Galatine [fr]
 • Quillon εκφώνηση Quillon [es]
 • claymore εκφώνηση claymore [en]
 • lann εκφώνηση lann [br]
 • 寶劍 εκφώνηση 寶劍 [zh]
 • toh εκφώνηση toh [tlh]
 • Ken εκφώνηση Ken [en]
 • 太郎太刀 εκφώνηση 太郎太刀 [ja]
 • ミク εκφώνηση ミク [ja]
 • фламберг εκφώνηση фламберг [ru]
 • Mattachins εκφώνηση Mattachins [fr]
 • Stormbringer εκφώνηση Stormbringer [en]
 • miecznik εκφώνηση miecznik [pl]
 • 真剣に εκφώνηση 真剣に [ja]
 • parazonium εκφώνηση parazonium [en]
 • kiku-ichimonji εκφώνηση kiku-ichimonji [ja]
 • 則宗 εκφώνηση 則宗 [ja]
 • colichemarde εκφώνηση colichemarde [fr]
 • Καταγράψτε την προφορά για Macabuin Macabuin [en] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Katzbalger εκφώνηση Katzbalger [de]
 • nodachi εκφώνηση nodachi [ja]
 • kris εκφώνηση kris [sv]
 • macuahuitl εκφώνηση macuahuitl [nah]
 • تيغ εκφώνηση تيغ [fa]
 • Caledfwlch εκφώνηση Caledfwlch [cy]
 • claidheamh εκφώνηση claidheamh [gd]
 • claidheamh-mór εκφώνηση claidheamh-mór [gd]