• ساری عمر εκφώνηση ساری عمر [ur]
 • Καταγράψτε την προφορά για پردہ دار عورتیں پردہ دار عورتیں [ur] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για نیلا پیلا نیلا پیلا [ur] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για برسات کی دعا برسات کی دعا [ur] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για دیوالی کے دیے دیوالی کے دیے [ur] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ہولی کھیلنے ہولی کھیلنے [ur] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ملواں رنگ ملواں رنگ [ur] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για نوآبادیاتی کلچر نوآبادیاتی کلچر [ur] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για تخلیقی دنیا تخلیقی دنیا [ur] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για مدیر معاون مدیر معاون [ur] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • لیپ εκφώνηση لیپ [ur]
 • Καταγράψτε την προφορά για روغنِ دارچینی روغنِ دارچینی [ur] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για خواتین و حضرات خواتین و حضرات [ur] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • خودرو εκφώνηση خودرو [fa]
 • Καταγράψτε την προφορά για جدید تحقیق جدید تحقیق [ur] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για جِلدی بیماری جِلدی بیماری [ur] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για عام بات عام بات [ur] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • مدافعتی نظام εκφώνηση مدافعتی نظام [ur]
 • Καταγράψτε την προφορά για درد عام درد عام [ur] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για کھوٹے بھائی کھوٹے بھائی [ur] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ابّو ابّو [ur] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για کلّو کلّو [ur] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για بِلّو بِلّو [ur] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για جمّو جمّو [ur] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για بدھو بدھو [ur] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για سدھو سدھو [ur] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για کلو کلو [ur] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • augury εκφώνηση augury [en]
 • Καταγράψτε την προφορά για بُھلو بُھلو [ur] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για للو للو [ur] Αναμενόμενες εκφωνήσεις